بانک انصار
شماره حساب: ۲۵۴۹۷۰۱۹۷۳۳۴۴۱۱
شماره کارت: ۲۶۵۲-۵۵۸۱-۸۱۱۰-۶۲۷۳
نام صاحب حساب: علیرضا پای‌رنج

بانک سامان
شماره حساب: ۱-۳۱۲۵۹۱۷-۸۰۰-۹۱۰۱
شماره کارت: ۶۵۰۶-۴۴۸۶-۸۶۱۰-۶۲۱۹
نام صاحب حساب: مسعود ریسمانی

ثبت رسید پرداخت آفلاین (کارت به کارت و واریز به حساب)

مشاوره رایگان و ثبت سفارشات
جهت تماس کارشناسان دالین وب، شماره تماس و بازه زمانی مناسب خود را وارد کنید.

...The Future is Yours